Deze pagina is in diverse talen vertaald.

Met heel veel dank aan de vertalers

presenteren wij U onze uitgebreide Informatiepagina.

 

Rolstoeldansen:

 • Wat is dat?

 • Voor wie is dit?

 • Wat houdt het in?

Rolstoeldansen is heerlijk bewegen op muziek.

Rolstoeldansen is niet langs de kant staan op een feestje.

Rolstoeldansen is iets om met z’n tweeën te doen.

Rolstoeldansen is dansplezier.

 

Rolstoeldansen is in twee vormen mogelijk:

De combi vorm:

Een rolstoelgebruiker danst met een staande partner en vormen samen een danspaar.

De duo vorm:

Twee rolstoelgebruikers dansen samen en vormen een danspaar.

 

Algemene informatie:

De Swingende Wielen Woerden is een rolstoeldansgroep en onderdeel van Sportclub Bredius

De rolstoeldansgroep bestaat uit combi- en duoparen.

Er wordt les gegeven in Standaard- en Latindansen maar ook in Countryline dansen,

Freestyle dansen en sinds kort wordt ook les gegeven in vrije expressie.

 

De Swingende Wielen Woerden is een rolstoeldansgroep waar danservaring niet noodzakelijk is, maar iedereen op schoenen of wielen (elektrisch, handbewogen of met een hulpmiddel b.v. een stok op de rolstoel en/of een begeleider) kan meedoen.

Het belangrijkste is het houden van en bewegen op muziek.

De deelnemers zijn enthousiast en serieus bezig met hun sport en daarnaast maken ze ook veel plezier.

 

In het Brediushonk, (de thuishaven van de rolstoeldansgroep) wordt op maandagavond van 18.30 tot 22.00 uur dansles gegeven door een SRN instructeur rolstoeldansen Mij Ang Chen en assistent Carla Stolwijk, erkend door ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De rolstoeldansgroep is aangesloten bij Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) en de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten (NEBAS.NSG).

Daarnaast zijn de deelnemers lid van Vrienden van SRN en kunnen de dansparen meedoen aan nationale en internationale wedstrijden.

Verder geeft de rolstoeldansgroep veel demonstraties op jaarmarkten, beurzen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en culturele centra, maar ook verzorgt de instructeur workshops rolstoeldansen aan scholen, opleidingsinstituten voor fysiotherapeuten, revalidatiecentra e.d. zowel in Nederland als in het buitenland.

Rolstoeldûnsjen:

 • Wat is dat?

 • Foar wa is it?

 • Wat hâldt it yn?

Rolstoeldûnsjen is hearlik bewege op muzyk.

Rolstoeldûnsjen betsjut net langer lâns de kant stean op in feestje.

Rolstoeldûnsjen is om mei syn twaen te dwaan.

Rolstoeldûnsjen is dûnswille.

 

Rolstoeldûnsjen is mooglik yn twa foarmen:

De kombi foarm:

In rolstoelgebrûker dûnset mei in steande partner. Tegearre foarmje hja in dûnspear.

De duo foarm:

Twa rolstoelgebrûkers dûnsje tegearre en foarmje in dûnspear.

 

Algemiene ynformaasje:

De Swingende Wielen Woerden is in rolstoeldûnsgroep en ûnderdiel fan Sportclub Bredius. De rolstoeldûnsgroep bestiet út kombi- en duopearen.

Der wurdt les jûn yn Standaard- en Latindûnsjen mar ek yn Countryline dûnsjen, Freestyle dûnsjen en sûnt koart wurdt ek les jûn yn frije ekspresje.

De Swingende Wielen Woerden is een rolstoeldûnsgroep dêr’t dûnsûnderfining net needsaaklik is. Elkenien op skuon of tsjillen (elektrysk, hânbewogen of mei in helpmiddel bygelyks in stôk op de rolstoel en/of in begelieder) kin meidwaan.

It wichtichste is it hâlden fan en bewege op muzyk.

De dielnimmers binne enthûsjast en serieus dwaande mei jin sport en dêrneist hawwe hja ek noch in protte wille.

 

Yn it Brediushonk, (it thúshonk fan de rolstoeldûnsgroep) wurdt op moandeitejûn fan 18.30 oant 22.00 oere dûnsles jûn troch in SRN instrukteurs rolstoeldûnsjen Mij Ang Chen en Carla Stolwijk, erkend troch it Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De rolstoeldûnsgroep is oansletten by Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) en de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten (NEBAS.NSG).

Fierder binne de dielnimmers lid fan Vrienden van SRN en kinne de dûnspearen meidwaan oan nasjonale en ynternasjonale wedstriden.

De rolstoeldûnsgroep jout in soad demonstraasjes op jiermerken en beurzen en yn fersoargingstehuzen, ferpleegtehuzen en kulturele sintra, mar ek fersoarget de ynstrukteur workshops rolstoeldûnsjen oan skoallen, opliedingsynstituten foar fysiotherapeuten, revalidaasjesintra ensfh. sawol yn Nederlân as yn it bûtenlân.

Wheelchair dancing:

 • What is that?

 • For whom is it?

 • What is the content?

 

Wheelchair dancing is moving blissfully to music

Wheelchair dancing is not standing at the side at a party

Wheelchair dancing is something which two person can do

Wheelchair dancing is dance pleasure

 

Wheelchair dancing can be carried out in two forms:

The combi form:

A wheelchair user dances with a standing partner and forms together a dance couple

The duo form:

Two wheelchair users dance together and form a dance couple

 

General information:

The Swinging Wheels Woerden is a wheelchair dancing group under the umbrella of Handicapped Association Woerden and surrounding area / Sportclub Bredius.

 

The wheelchair dancing group consists of combi and duo couples. Lessons are given not only in Standard and Latin but also in Countryline and Freestyle. Recently, lessons are also given in Free Expression.

 

The Swinging Wheels is a wheelchair dancing group where dance experience is not necessary. Everyone in shoes, on wheels( electrical or manual wheels or with the aid of e.g. a joystick on the wheelchair and/or a supervisor) can participate.

 

The most important is the love for and swinging to music. The participants are enthusiast and seriously occupied with their sport and simultaneously enjoying themselves.

 

In the Brediushonk (the home base of the wheelchair dancing group), dancing lessons are given every Monday from 19.30 to 22.00 by a SRN (Wheelchair dancing Foundation Netherlands) qualified wheelchair dancing instructress, Mij Ang Chen and Carla Stolwijk with recognition from the Ministry of Health, Welfare and Sport. 

 

The Swinging Wheels Woerden is affiliated with SRN (Wheelchair dancing Foundation Netherlands) and the Netherlands Union for Adapted Sport (NEBAS.NSG).

 

Besides, all participants are members of Friends of SRN  and the dance couples can participate in national and international dance championship.

 

Other interesting activities of The Swinging Wheels Woerden are giving demonstrations at fairs, exhibitions, caretaking homes, nursing homes and cultural centres. In addition, the instructor/instructress provides wheelchair dancing workshops to schools, Educational Institution for Physiotherapy, rehabilitation centres in The Netherlands and abroad.

La Cyclo-danse:

 • Qu’est-ce que c'est?

 • Pour qui est-ce?

 • De quoi s’agit-il?

La cyclo-danse, c’est se laisser porter par la musique en chaise roulante.

La cyclo-danse veut dire participer et ne plus rester à l’écart pendant une fête.

C’est un plaisir que l’on partage à deux.

C’est le plaisir de la danse.

 

La cyclo-danse est possible de deux manières distinctes:

La combi:

Deux partenaires dansent ensemble, dont l’un est debout et l’autre en chaise roulante.

Le DUO:

Deux partenaires, chacun en chaise roulante.

 

Informations:

Les Swingende Wielen Woerden est un groupe de danse en chaise roulante associé au Sportclub Bredius.

Il y a deux possibilités : la combi et le duo.

On y donne des cours de danse classique et latino mais aussi

Countryline, Freestyle et depuis récemment en expression libre.

Les ‘Swingende Wielen Woerden’ est un groupe de cyclo-danse où l’on n’a pas besoin d’expérience et auquel tout le monde peut participer, soit debout ou en chaise roulante (électrique, poussée à la main ou encore au moyen d’un bâton et/ou d’un accompagnateur/trice).

Le plus important est le plaisir de se laisser porter par la musique.

Les participants dansent avec enthousiasme et prennent leur sport au sérieux et en même temps s’amusent bien. 

Des cours sont donnés au Brediushonk (le port d’attache du groupe de cyclo-danse) tous les lundis soirs de 19.30 jusqu’à 22.00 par Mij Ang Chen, instructeur l'asistant Carla Stolwijk, du SRN (Association Néerlandaise de Cyclo-danse), reconnu par le Ministère de Santé Publique et de Sport des Pays-Bas.

Le groupe de cyclo-danse est associé au Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) aussi bien qu’au Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten (NEBAS.NSG).

Tous les participants sont aussi membres de Les amis de SRN et peuvent participer à des councours nationaux et internationaux.

Le groupe de cyclo-danse paraît en public dans des foires, conférences, maisons de retraite et centres culturels et pourtant son instructeur donne aussi des ateliers de cyclo-danse dans des lycées, écoles de formation de kinésithérapie, centre de rééducation aux Pays-Bas aussi bien qu’à l’étranger.

 

Rollstuhltanzen:

 

 • Was ist Rollstuhltanzen?

 • Für wen ist Rollstuhltanzen bestimmt?

 • Was beansprucht Rollstuhltanzen?

 

Rollstuhltanzen bedeutet, sich mit Freude und Leidenschaft zur Musik zu bewegen.

Rollstuhltanzen bedeutet, während eines Festes nicht abseits zu stehen, sondern sich aktiv zu beteiligen.

Rollstuhltanzen ist Tanzen zu Zweit.

Rollstuhltanzen ist richtiges Tanzvergnügen.

 

Rollstuhltanzen – die zwei Erscheinungsformen:

Die Kombinationsform:

Ein Rollstuhlbenützer tanzt mit einem stehenden Partner. Zusammen bilden sie das Tanzpaar.

Die Duoform:

Zwei Rollstuhlbenützern tanzen zusammen und bilden das Tanzpaar.

 

Algemeine Information:

Die “De Swingende Wielen Woerden” ist eine Rollstuhltanzgruppe und Mitglied des Behindertenvereins “Sportclub Bredius“.

 

Die Rollstuhltanzgruppe existiert aus Kombinations- und Duopaaren.

Unterricht wird im Standard-, Latin-, Countryline- und Freestyle-Tanz erteilt.

Seit kurzem führt “De Swingende Wielen” auch einen freien Expressionskurs.

 

Tanzerfahrung ist bei der Rollstuhltanzgruppe “De Swingende Wielen Woerden” keine Voraussetzung. Jeder mit Schuhe oder auf Rädern (elektronisch, manuell oder mit Hilfsmitteln, z.B. einem Stock auf einem Rollstuhl und/oder einem Begleiter) kann sich aktiv beteiligen.

Die wichtigste Bedingung ist die Liebe zur Bewegung und zur Musik.

Die Teilnehmer sind begeistert und ernsthaft mit der Ausübung ihres Sportes beschäftigt. Selbstverständlich hat man auch eine Menge Spaβ.

 

Im “Brediushonk”, (Heimstätte der Rollstuhlgruppe) unterrichtet die Instruktorin der Stiftung Rollstuhltanzen Niederlande (SRN), Frau Mij Ang Chen und Carla Stolwijk, montags von 18 Uhr 30 bis 22 Uhr. Diese Rollstuhltanzkurse sind durch das Holländische Ministerium für Gesundheit und Sport gefördert.

 

Die Rollstuhltanzgruppe ist Mitglied der Stiftung Rollstuhltanzen Niederlande und des Niederländischen Vereins für angepasste Sportarten (NEBAS.NSG). Zusätzlich sind die Teilnehmer Mitglieder des Freunde zu Stiftung Rollstuhltanzen .

Mann kan sowohl an nationalen wie internationalen Wettkämpfen teilnehmen.

 

Die Rollstuhltanzgruppe veranstaltet Aufführungen auf Jahrmärkten, in Pflegeheimen und in kulturellen Zentren. Die Instruktorin organisiert Rollstuhltanz-Workshops für Schulen, Rehalibitationszentren und Ausbildungsinstitute für Physiotherapeutiker, sowohl in den Niederlanden als auch außerhalb.

 

Ballare nella sedia  Di ruolo:

 • Che cosa e’ quello?

 • Per chi e’ questo?

 • Che cosa implica?

Ballo della sedia di ruolo e’ un squisito movimento su musica.

Ballo della sedia di ruolo non e’lasciato dap arte in una festa.

Ballo della sedia di ruolo e’qualcosa da fare in due.

Ballo della sedia di ruolo e’ballare con piacere.

 

Ballo della sedia di ruolo e’in due forme  possibili:

La forma di combinazione:

un utente della sedia di ruolo balla insieme con il suo socio inpiedi e forma una coppia ballante.

La forma doppia:

due utenti della sedia di ruolo ballano insieme e formano una coppia ballante.

 

Generalita: 

Le Rotelle Oscillanti sono un gruppo della sedia di ruolo,  ed un componente dell’associazione disabili presso le vicinanze del Centro Sportivo Bredius.

Il gruppo ballante di sedia di ruolo comprende:

la forma di combinazione e la forma doppia. 

Le  lezioni vengono date in maniera standard, ballo Latino,Country.Le lezionidi Freestyle vengono recentemente date in modo di libera espressione.

Le Rotelle Oscillanti sono un gruppo della sedia di ruolo dove ballando l’esperienza non e’ necessaria,ma tutto sui pattini o sulle rotelle; (elettricamente  a mano o con un un apparecchio ad esempio con un bastone o un partner).

Importantissimo e’ever voglia di muoversi a tempo di musica.

I partecipanti sono occupati con il loro sport ed inoltre lo fanno con piacere e  seriamente entusiasti.

Nel Brediushonk, (casa  di porto il gruppo della sedia di ruolo), viene il lunedi sera alle 18:30 fino le ore 22:00 lezione di ballo dall’itruttore Mij Ang Chen e Carla Stolwijk del SRN, Riconosciuto dal Ministero del benessere e dello sport di sanita pubblica.

Il gruppo ballante di sedia di ruolo fa parte del (SRN) modo abbreviato di (Stichting Rolstoeldansen Nederland), Associazione adatto allo sport disabili.(NEBAS.NSC).

Inoltre i membri partecipanti dell’associazione Amisi a SRN per il rouolo la sedia che balla.

Al fine di tutto ll gruppo ballante di sedia di ruolosi propone con : dimostrazioni,fiere, case di cura, cenntri culturali, occupandosi anche di schuole ed istituti di addesteramento fisoterapeuta, la riabilitazionesi concentra nei Paesi Bassi.

Baile en silla de ruedas:

 • Qué es exactamente?

 • Quién puede participar?

Bailar en silla de ruedas es dejarse llevar por la música

Bailar en silla de ruedas es la posibilidad de disfrutar de una fiesta.

Bailar en silla de ruedas es algo para hacer en pareja.

Bailar en silla de ruedas es simplemente disfrutar del placer de bailar.

 

Hay dos maneras de bailar en silla de ruedas:

La forma “combi”: en el que hay una persona en silla de ruedas y otra no.

La forma “duo”: en el que las dos personas bailan con silla de ruedas.

 

Información general:

“De Swingende Wielen Woerden” es una grupo de baile en silla de ruedas que forma parte de la  organización de discapacitados de Woerden y alrededores/Club deportivo Bredius.

 

El grupo está formado por parejas “duo” o “combi”.

Las lecciones son de baile en general, salsa, country, estilo libre y muy recientemente se han incluido también clases de estilo libre.

Para participar no es necesario tener ninguna experiencia y todas aquellas personas tanto a pie como en silla de ruedas (de cualquier tipo) puede participar.

Lo más importante es saber disfrutar de la música.

Los participantes tienen mucho entusiasmo y se toman muy en serio este deporte por lo que te hacen disfrutar mucho más.

Las clases se imparten en Brediushonk (la casa de aquellos que bailan en silla de ruedas) todos los Lunes de 18.30 a 22.00 hrs. y son impartidas por el instructores Mij Ang Chen y Carla Stolwijk (instructores con título certificado por el Ministerio de Cultura y Deportes).

 

El grupo de baile en silla de ruedas es miembro de la Fundación de Baile en Silla de Ruedas de Holanda y de la Fundación de Deportes para Discapacitados de Holanda. A parte de eso los participantes son miembros de la Asociación Nacional de Baile en Amigos de SRN y las parejas de baile participan en concursos tanto nacionales como internacionales.

Además el grupo de baile en silla de ruedas organiza exhibiciones en mercados, ferias, asilos, hospitales y asociaciones culturales y el profesor organiza también  cursillos de baile en silla de ruedas en los colegios, centros de fisioterapia, de rehabilitación….. etc., tanto dentro como fuera de Holanda.

  

Rullstolsdans:

 • Vad är det?

 • För vem är det?

 • Vad innebär det?

Rullstolsdans är avspända rörelser till musik.

När man dansar i en rullstol blir man ingen panelhöna på en fest.

Rullstolsdans dansar man tillsammans.

Rullstolsdans är dansglädje.

 

Rullstolsdans är möjlig i två varianter:

Kombination:

En rullstolsbunden dansare dansar med en stående partner och tillsammans bildar de ett danspar.

Duo:

Två rullstolsbundna dansare dansar tillsammans och bildar tillsammans ett danspar.

 

Allmän information:

De Swingende Wielen Woerden är en rullstolsdansgrupp som är en del av Sportclub Bredius.

Rullstolsgruppen består av kombinations- och duo-par.

Undervisning ges i standard- och latinamerikansk dans och även i countrylinedans, freestyledans och på sistone ges också lektioner i fritt uttryckande.  Hos De Swingende Wielen  Woerden är det  inte nödvändigt att ha danserfarenhet, vem som helst med skor eller på hjul ( elektriska, manuellt drivna eller med hjälpmedel, t.ex. en stång på rullstolen och/eller en assistent ) kan deltaga.

Det viktigaste är att man  tycker om musik och att man tycker om att röra sig till musik.

Deltagarna utövar sin sport med entusiasm och hängivenhet men bortsett från det är det framför allt dansglädjen som gäller.

 

I  het Brediushonk, (dansgruppens permanenta övningslokaal) ges undervisning på måndagkväll från 18.30 till 22.00 av SRN-instruktören Mij Ang Chen och Carla Stolwijk, erkänd av ministerietVolksgezondheid Welzijn en Sport.

Rullstolsdansgruppen är ansluten till Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) och till de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten (NEBAS.NSG).

Dessutom är deltagarna medlemmar till Vrienden van SRN och dansparen kan deltaga i nationella och internationella tävlingar.

Vidare ger rullstolsdansgruppen många uppvisningar på marknader, utställningar, ålderdomshem och på kulturella centra. Instruktören ger också workshops i rullstolsdans på bl.a. skolor, utbildningsinstituut till fysioterapi och rehabiliteringsvård både i Nederländerna och utomlands.